Main content
 • skylights

VAD DETTA ÄR

Inom Vetrotech-företagen i Koncernen Saint-Gobain (nedan kollektivt kallade "Företagen" eller "Vetrotech" och "Företaget" avser ett av dessa) är integriteten en allvarlig fråga och vi har åtagit oss att skydda den.

I enlighet med den Allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR") förklarar denna policy när, varför och hur företagen i vår grupp omfattas av denna Förordning:

 • samla in personuppgifter om enskilda personer;
 • använda denna information;
 • lämna ut denna typ av uppgifter till andra i nödvändiga fall och på vissa villkor;
 • hålla dessa personuppgifter säkra och konfidentiella

VILKA POLICYÄNDRINGARNA ÄR

Denna policy kan komma att utvecklas, så kontrollera datumet på den här sidan för att se till att du har den senaste versionen.


Denna policy uppdaterades senast den 1:a oktober 2021.

VILKA VI ÄR

Företagen tillhör Koncernen Saint-Gobain (nedan kallad "Koncernen") som består av många självständiga enheter. När du har att göra med ett av Företagen så är den "registeransvarige" för dina personuppgifter det Företag som bestämmer varför och hur dina personuppgifter behandlas.

När denna policy hänvisar till "vi", "vår" eller "oss" nedan så hänvisar detta till det särskilda Företag som är registeransvarig för dina personuppgifter, om inget annat anges.


HUR OCH VILKEN PERSONLIG INFORMATION SOM SAMLAS IN

Vi kan samla in och behandla följande personuppgifter:
 

Personuppgifter som du lämnar till oss: Detta är information om dig som du lämnar till oss, helt frivilligt, genom att ange information via:

 • en av våra webbplatser;
 • våra mobila applikationer;
 • sociala medieplattformer;
 • korresponderar med oss via telefon, e-post eller på annat sätt.

Exempel: Detta inkluderar information som tillhandahålls när du registrerar dig för att använda våra webbplatser, prenumererar på de tjänster som vi tillhandahåller via våra webbplatser, lägger upp material eller begär ytterligare tjänster, hanterar ditt konto online (inklusive åtkomst till dokumentation och korrespondens med oss via telefon, e-post eller på annat sätt). Vi kan också be dig om information när du rapporterar ett problem med våra webbplatser. Om du fyller i undersökningar som begärs i forskningssyfte så kommer vi att samla in information även under dessa omständigheter.

Den information som du ger oss kan avse din identifiering, t.ex. ditt efternamn, namn, företag, yrkeskategori, land, stad, e-postadress och telefonnummer, eller uppgifter om förfrågningar, och kan omfatta register över korrespondens och svar på undersökningar.
 

Personuppgifter som vi samlar in om dig: vi kan komma att automatiskt samla in följande information:

 • uppgifter om transaktioner som du utför via webbplatserna och om dina besök på våra webbplatser, inklusive, men inte begränsat till, trafikuppgifter, platsuppgifter, webloggar och andra kommunikationsuppgifter samt de resurser du får tillgång till;
 • teknisk information som samlas in automatiskt, inklusive anonyma uppgifter som samlas in av värdservern för statistiska ändamål, den IP-adress (Internet Protocol) som används för att ansluta din dator eller enhet till Internet, typ och version av webbläsare, tidszoninställning, typer och versioner av insticksprogram för webbläsare, operativsystem och plattform. Se vår cookies-policy för ytterligare information;
 • Alla personuppgifter som du tillåter att delas och som ingår i din offentliga profil eller i tredje parters sociala nätverk. 

Personuppgifter som vi kan få in från andra källor: Vi får vissa personuppgifter om dig från källor utanför vår verksamhet, vilket kan inkludera våra Koncernföretag eller andra tredjepartsföretag.

De övriga bestämmelserna i denna policy gäller också för alla personuppgifter som vi får från dessa källor.


VARFÖR OCH HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter enligt lag för att:

 • hantera kommunikation och informationsutbyte med våra webbplatsanvändare;
 • hantera våra relationer med kunder/intressenter, särskilt när vi behandlar dina beställningar, svarar på dina förfrågningar eller regelbundet skickar dig nyheter och information om våra produkter, våra varumärken eller våra initiativ som kan väcka ditt intresse;
 • andra särskilda ändamål som anges vid tidpunkten för insamlingen av informationen.

Vi kan komma att använda och behandla dina personuppgifter huvudsakligen:

 • när du har gett ditt frivilliga och uttryckliga SAMTYCKE och för specifika, bestämda och legitima ändamål. Du kan återkalla ditt samtycke till att vi använder din information genom att kontakta oss när som helst.
 • i nödvändiga fall för att vi ska driva våra LEGITIMA INTRESSEN som företag, förutsatt att dina intressen eller dina grundläggande rättigheter och friheter inte är överordnade, med hänsyn till dina rimliga förväntningar, baserat på din relation med oss.

Till exempel, för följande ändamål:

  • direktreklam (förutom när vi förlitar oss på ditt samtycke) som analys för att förbättra vår marknadsföringsstrategi och för att förbättra och anpassa din användarupplevelse; 
  • Webbplats/tjänster från tredje part: Olika uppgifter utbyts mellan din enhet och våra servrar eller tjänster från tredje part som tillhandahåller tjänster för vår räkning. Detta kan även omfatta personuppgifter. Denna information utbyts för att du ska kunna få tillgång till ditt kundkonto, få tillgång till begärda dokument, optimera och utveckla våra webbplatser osv.
  • bedöma och förbättra vår service till kunderna genom inspelningar av samtal med våra kontaktcenter; 
  • upptäcka, förebygga och begränsa bedräglig eller annan olaglig verksamhet; 
  • nätverks- och informationssäkerhet för att vi ska kunna vidta åtgärder för att skydda din information mot förlust eller skada, stöld eller obehörig åtkomst.
 • när så är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla en rättslig skyldighet och särskilt:
  • för att bistå en offentlig myndighet eller ett brottsutredande organ;
  • för att identifiera dig när du kontaktar oss under vissa rättsliga omständigheter; 
  • för att kontrollera att de uppgifter som vi har om dig är korrekta.
    
 • när det krävs för att fullgöra ett avtal som vi har med dig, eller för att du har bett oss att vidta särskilda åtgärder innan vi ingår ett avtal. Detta kommer att inkludera information som vi behandlar för att du ska kunna använda vår webbplats och de tjänster som vi tillhandahåller via den.


VEM SOM FÅR TA EMOT ELLER HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER

Vetrotech och de andra företagen i Koncernen

Vi kan komma att dela din information med andra Företag inom Koncernen Saint-Gobain för interna administrativa ändamål eller för marknadsföringsändamål i samband med produkter och/eller tjänster som kompletterar deras eget utbud av produkter och/eller tjänster som kanske intresserar dig.

Vi kan också överföra dina personuppgifter när vi vidarebefordrar din förfrågan till våra kontakter inom Koncernen som kan hantera din förfrågan (t.ex. för att lösa ett problem som du har rapporterat till oss).
 

Våra leverantörer och tjänsteleverantörer

Vi kan komma att lämna ut din information till våra tredjepartsleverantörer, agenter, underleverantörer och andra organisationer i syfte att tillhandahålla tjänster till oss eller direkt till dig för vår räkning. Dessa tredje parter kan inkludera leverantörer av molntjänster (t.ex. webbhotell och e-posthantering) eller reklambyråer, administrativa tjänster, kreditupplysningsföretag, betalningsförmedlare för kredit- och betalkort, kundnöjdhetsundersökningar eller andra tredje parter som tillhandahåller tjänster till oss och hjälper oss med driften av våra affärer och vår webbplats.

När vi använder tredjepartsleverantörer så lämnar vi endast ut de personuppgifter som är nödvändiga för att de ska kunna tillhandahålla sina tjänster och vi har ett avtal som kräver att de ska hålla din information säker och konfidentiell och inte använda den på något annat sätt än i enlighet med våra specifika instruktioner.
 

Tredje parter som tillhandahåller produkter och tjänster till dig via oss.

Vi har ett nära samarbete med diverse tredje parter för att ge dig ett utbud av produkter och tjänster som kompletterar de produkter och tjänster som vi tillhandahåller. I synnerhet kan vi erbjuda finansierings- eller försäkringsprodukter i samband med våra egna produkter och tjänster.

När du frågar om eller köper en eller flera av dessa produkter eller tjänster genom oss så kan den berörda tredje parten komma att använda dina uppgifter för att ge dig information och för att fullgöra sina skyldigheter som följer av avtal som du har ingått med dem.

Dessa tredjepartsleverantörer av produkter kan komma att dela din information med oss och vi kommer då att använda den i enlighet med denna policy. I vissa fall agerar de som registeransvariga för din information och vi rekommenderar därför att du även läser deras sekretesspolicy.
 

Andra sätt som vi kan dela dina personuppgifter på

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter:

 • till en tredje part som en del av en försäljning av vissa eller alla våra affärstillgångar till någon tredje part eller som en del av en omstrukturering eller omorganisation av verksamheten;
 • om vi är skyldiga att avslöja eller dela den för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller när detta avslöjande krävs enligt tillämpliga lagar, domstolsbeslut eller myndighetsföreskrifter, för att upptäcka eller rapportera ett brott, för att upprätthålla eller tillämpa villkoren i våra avtal eller för att skydda våra besökares och kunders rättigheter, egendom eller säkerhet;
 • för att tillämpa tillämpliga användarvillkor, för att skydda våra företags rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom;
 • om du har samtyckt till utlämnandet.

Vi kommer dock alltid att vidta åtgärder för att se till att din rätt till personlig integritet fortsätter att skyddas.

VAR VI LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER

Din information lagras antingen i våra databaser eller i våra tjänsteleverantörers databaser. På grund av Företagens och Koncernens internationella dimension och för att optimera servicekvaliteten kan den information som du lämnar till oss komma att överföras till länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I sådana fall kommer vi att vidta lämpliga säkerhets- och sekretessåtgärder för att se till att dina integritetsrättigheter fortsätter att skyddas i enlighet med denna policy. Dessa åtgärder omfattar bland annat att införa avtalsförpliktelser för mottagaren av dina personuppgifter, eller se till att mottagarna har anslutit sig till "internationella ramar" som syftar till att garantera tillräckligt skydd.

HUR LÄNGE VI SPARAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi behåller dina personuppgifter under den tid som krävs för att uppnå det syfte för vilket vi använder informationen och för att uppfylla våra skyldigheter enligt andra lagar. Förutom i särskilda undantagsfall anges så denna period när informationen samlas in.

Vi behåller inte personuppgifter i ett identifierbart format längre än nödvändigt.


VILKA DINA RÄTTIGHETER ÄR

Med förbehåll för tillämplig lag och vissa undantag, begränsningar eller omständigheter kan du ha rätt att:

 • Få tillgång till dina personuppgifter;
 • Korrigera, ändra och uppdatera dina personuppgifter;
 • Radera dina personuppgifter eller begränsa behandlingen av dem;
 • Återkalla ditt samtycke;
 • Invända mot vår användning av dina personuppgifter i syfte att automatisera beslut om dig;
 • Be oss överföra dina personuppgifter i en strukturerad datafil till dig eller till en annan tjänsteleverantör om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet);
 • Lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten och söka rättslig prövning. 

Dessa rättigheter kan utövas genom en skriftlig begäran som skickas till de kontaktuppgifter som du får när uppgifterna samlas in. Du kommer att få ett svar inom rimlig tid, i enlighet med gällande bestämmelser.

HUR VI SÄKERSTÄLLER SÄKERHET OCH SEKRETESS FÖR DINA UPPGIFTER.

Vårt mål är att alltid hålla dina uppgifter så säkra som möjligt. När vi väl har fått dina personuppgifter inför vi rimliga och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder och kontroller för att så långt som möjligt förhindra oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller obehörig åtkomst.


HUR COOKIES FUNGERAR

Liksom många andra webbplatser använder våra webbplatser cookies (inklusive Google Analytics-cookies) för att få en övergripande bild av volymerna och vanorna hos besökarna på våra webbplatser.

"Cookies" är små bitar av information som skickas till din enhet och lagras på dess hårddisk för att vår webbplats ska kunna känna igen dig när du besöker den.

Det är möjligt att stänga av cookies genom inställningarna i din webbläsare. För mer information om hur vi använder cookies och hur du stänger av dem på din enhet, vänligen besök den tillämpliga policyn för cookies på den berörda webbplatsen.


KONTAKTA OSS

Vänligen kontakta vårt dataskyddsombud genom kontaktuppgifterna nedan om du har några frågor om denna policy.

Om du vill skriva till oss, vänligen skriv till adressen som anges i slutet av den Juridiska ansvarsfriskrivningen.

Vår e-postadress för frågor om dataskydd ärhär.