Main content

Privacybeleid Vetrotech Saint-Gobain International AG

Zuletzt aktualisiert am: 28.09.2018

Dank u wel voor uw interesse in Vetrotech Saint-Gobain International AG.

Sinds 25 mei 2018 zijn de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming ("AVG") van de Europese Unie (EU) van toepassing in de hele Europese Economische Ruimte (EER). In dit document willen we uw aandacht vestigen op de verwerking van persoonlijke gegevens door Vetrotech Saint-Gobain International AG, in overeenstemming met deze nieuwe verordening. We vragen u om ons Privacybeleid zorgvuldig te lezen. Als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, kunt u deze altijd aan ons richten via de contactgegevens in paragraaf 2.

Wanneer dit beleid verwijst naar "Vetrotech", "wij", "ons" of "onze" verwijst het naar Vetrotech Saint-Gobain International AG, en naar de bedrijven, dochterondernemingen en handelsnamen (activiteiten) ervan. Vetrotech is de entiteit die verantwoordelijk is voor uw informatie zoals vastgelegd in dit privacybeleid (de "Gegevensbeheerder").

Dit beleid is van toepassing op onze klanten, gebruikers van onze websites en sociale mediaprofielen, gebruikers van externe services en applicaties die worden aangeboden namens Vetrotech en in het algemeen op personen die contact met ons opnemen om informatie in te winnen over ons bedrijf. Een lijst met alle relevante websites (de "Website") die door Vetrotech worden gehost en die onder dit Privacybeleid vallen, wordt gegeven in paragraaf 7.

Vetrotech is wereldwijd actief. Afhankelijk van de door u geselecteerde locatie of het bedrijf, de dochteronderneming of activiteit waarvan u diensten contracteert, wordt uw informatie gedeeld en gezamenlijk verwerkt met onze vertegenwoordigers in het lokale verkoopkantoor dat uw regio bedient.

1 Overzicht

Het volgende Privacybeleid informeert u over het type en de omvang van de verwerking van zogeheten persoonlijke gegevens door Vetrotech. Persoonlijke gegevens zijn informatie die u identificeert of die het mogelijk maakt om u direct of indirect te identificeren.

Onze gegevensverwerkingsactiviteiten kunnen in wezen in vijf categorieën worden onderverdeeld:

I. Verwerking van vragen: gegevens die nodig zijn om u te helpen en uw verzoeken om informatie en/of diensten te verwerken, evenals sollicitaties.

II. Contractuitvoering: alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract met Vetrotech. Externe dienstverleners kunnen worden betrokken bij de uitvoering van dergelijke contracten, bijv. logistieke bedrijven of onderaannemers. Als dat nodig is, kunnen sommige van uw gegevens met deze derden worden gedeeld.

III. Website/diensten van derden: verschillende gegevens worden uitgewisseld tussen uw apparaat en onze server of met die van de derde partij die namens ons de diensten levert. Dit kunnen ook persoonlijke gegevens zijn. Deze informatie wordt uitgewisseld om u toegang te geven tot uw klantaccount, toegang tot aangevraagd materiaal, enz.

IV. Advertentie: contactgegevens kunnen worden verwerkt op basis van de verstrekte toestemming om u promotiemateriaal en/of uitnodigingen te kunnen toezenden om meer aan de weet te komen over onze producten en diensten.

V. Online aanwezigheid en website-optimalisatie: bepaalde informatie wordt verzameld van uw apparaat en wordt gebruikt om onze website te optimaliseren of om advertenties weer te geven in de browser van uw apparaat.

Uw gegevens worden beheerd in overeenstemming met de lokaal vastgestelde wettelijke verplichtingen, evenals met EU-regelgeving (AVG). Deze worden alleen gebruikt voor de hierboven genoemde doeleinden op een relevante en proportionele manier. Onze processen vereisen uw identificatie voor de verwerking van uw verzoeken, voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen en/of voor de verbetering van uw ervaring met onze producten en diensten.

2 Naam en contactgegevens van de gegevensbeheerder

Dit privacybeleid is van toepassing op gegevensverwerkingsactiviteiten door Vetrotech Saint-Gobain International AG en haar dochterondernemingen en hun activiteiten, waarvan het hoofdkantoor zich bevindt in Bernstrasse 43, 3175 Wünnewil-Flamatt, Zwitserland.

Persoonlijke gegevens over het gebruik van onze website, uw klantaccount, nieuwsbriefabonnementen of andere apps en services die worden aangeboden namens Vetrotech kunnen rechtstreeks aan ons worden geadresseerd via het hierboven vermelde adres of het volgende e-mailadres: privacy.contact.vetrotech@saint-gobain.com .

3 Doeleinden van gegevensverwerking, wettelijke grondslagen en legitieme belangen nagestreefd door Vetrotech

3.1 VERWERKING VAN VRAGEN

Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens wanneer u informatie verstrekt via onze website-formulieren, diensten van derden, onze social-mediaplatforms of bij direct contact per telefoon of e-mail.

Dit omvat bijvoorbeeld informatie die wordt verstrekt op het moment dat een account wordt geregistreerd of wanneer u zich abonneert op de services die we via onze website aanbieden; bij het plaatsen van materiaal of het aanvragen van informatie; bij het online beheren van uw klantaccount (inclusief toegang tot documentatie), indienen van een aanvraag voor een bestaande vacature, enz. We kunnen u om aanvullende informatie vragen wanneer u een probleem met onze website meldt. Als u enquêtes invult die zijn aangevraagd voor onderzoeksdoeleinden, verzamelen wij ook in dergelijke omstandigheden informatie.

De informatie die u ons verstrekt, kunnen persoonsgegevens bevatten, zoals:

I. Voor- en achternaam,

II. Geslacht,

III. Bedrijfsnaam,

IV. Adres,

V. Woonland

VI. E-mailadres,

VII. Telefoonnummer,

VIII. Aanvraaggegevens en bestanden die u mogelijk uploadt naar onze website,

IX. Algemene informatie vereist voor de sollicitatie.

3.2 GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

Wanneer u onze website bezoekt, verzendt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website en slaat deze tijdelijk op in een zogenaamd logbestand. Wij hebben hier geen invloed op. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen tot het moment waarop deze automatisch wordt verwijderd:

I. Het IP-adres van het internet-apparaat dat de aanvraag indient,

II. De datum en het tijdstip van verzending van de toegang,

III. De naam en URL van het opgehaalde bestand,

IV. De website/applicatie vanwaar de toegang is gemaakt (verwijzende URL),

V. De browser die u gebruikt en, indien nodig, het besturingssysteem van uw computer met internetfunctionaliteit en de naam van uw toegangsprovider.

Het IP-adres van uw apparaat en de andere hierboven vermelde gegevens worden door ons gebruikt voor de volgende doeleinden:

I. Waarborgen van een soepele verbindingsopbouw,

II. Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website,

III. Evaluatie van systeemveiligheid en stabiliteit.

Verder gebruiken we cookies, tracking-tools en social-medialinks die beschikbaar zijn op onze website. De precieze procedures voor de manier waarop de gegevens worden gebruikt, staan hieronder gedetailleerder beschreven in paragraaf 3.6.

Als u hebt ingestemd met de zogenaamde geolocatie in uw browser of in het besturingssysteem of andere instellingen van uw apparaat, gebruiken we deze functie om u geïndividualiseerde services aan te bieden (bijvoorbeeld de locatie van het dichtstbijzijnde filiaal) gerelateerd aan uw huidige locatie. We verwerken uw locatiegegevens exclusief voor deze functie.

3.2.1 Mouseflow

Paragraaf 3.2.1 is uitsluitend van toepassing op gebruikers van onze Lunax-website: www.lunax.com , een productlijn van Vetrotech.

Onze website gebruikt Mouseflow, een webanalysetool van Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken, om willekeurig geselecteerde individuele bezoeken (maar alleen met een anoniem IP-adres) te registreren. Hiermee wordt een logboek gemaakt van muisbewegingen en klikken met als enig doel het willekeurig registreren van afzonderlijke sitebezoeken en het daaruit afleiden van mogelijke verbeteringen voor de site. Door anonimisering is de informatie niet persoonlijk en zal niet worden bekendgemaakt aan derden. Als u niet wilt dat uw bezoeken worden vastgelegd, kunt u dat direct vanuit Mouseflow uitschakelen via de volgende link: www.mouseflow.de/opt-out/ .

3.3 GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN DERDEN: SHOWPAD

Als u hebt gevraagd om materiaal te ontvangen dat via Showpad aan u is gepresenteerd, zal er gevraagd worden om bepaalde informatie om u toegang te geven tot het platform en de gevraagde inhoud. Voor dit doel zullen we alleen uw e-mailadres verwerken.

De bijbehorende gegevensverwerkingsovereenkomsten zijn opgesteld om de verwerking die Showpad namens ons doet te rechtvaardigen en te beperken.

3.4 TOTSTANDKOMING, UITVOERING OF BEËINDIGING VAN EEN CONTRACT

3.4.1 Gegevensverwerking voor de uitvoering van een contract

De activiteit van Vetrotech wordt gedefinieerd als het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en distribueren van duurzaam veiligheids- en brandwerend glas en -systemen; evenals dynamische glasoplossingen voor het elektronisch kleuren van ramen, dakramen en vliesgevels.

In deze context verwerken we de gegevens die nodig zijn om een contract met u te sluiten, uit te voeren of te beëindigen. Deze gegevens omvatten:

I. Bedrijf, voornaam, achternaam

II. Factuur- en afleveradres

III. E-mailadres

IV. Factuur- en betalingsgegevens

V. Telefoonnummer

VI. Alle andere informatie die u ons verstrekt in het kader van de uitvoering en/of de sluiting van het contract.

U verstrekt ons de gegevens op basis van de contractuele relatie tussen ons. Voor zover wij uw contactgegevens niet gebruiken voor reclamedoeleinden (zie paragraaf 3.5 hieronder), slaan wij de verzamelde gegevens op voor de uitvoering van het contract tot het verstrijken van de wettelijke of mogelijke contractuele rechten en garantierechten. Na het verstrijken van deze periode bewaren wij de informatie over de contractuele relatie die wordt vereist door de commerciële en fiscale wetgeving gedurende de wettelijke periodes. Voor deze periode (meestal tien jaar na het afsluiten van het contract) worden de gegevens opnieuw verwerkt in het geval van een beoordeling door de belastingdienst.

Op voorwaarde dat u bij ons aankopen hebt gedaan, kunnen uw gegevens, in combinatie met soortgelijke gegevensinvoer, worden onderworpen aan verkoopanalyses. Onze interesse voor het uitvoeren van verkoopanalyses wordt ondersteund door onze behoefte om onze verkoopprestaties te meten, de effectiviteit van ons verkoopteam te beoordelen en om doelen te stellen voor onze productiecapaciteit.

Met betrekking tot de uitvoering van een contract kan u worden gevraagd om een tevredenheidsonderzoek in te vullen. Wij zullen uw informatie ook hierbij verzamelen. Deze informatie wordt door u vrijwillig aangeboden.

3.4.2 Identiteit, kredietwaardigheid en overdracht aan kredietinstellingen

Indien dat nodig is, controleren we uw bedrijfsidentiteit met behulp van informatie van serviceproviders (bijv. Bloomberg of Thomson Reuters World Check) en andere externe bronnen, zoals sanctielijsten gepubliceerd door de VN of de EU. Het legitieme belang hiervan vloeit voort uit onze verplichting om te voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen, evenals de verificatie van uw bedrijfsidentiteit voor het voorkomen, opsporen en vermijden van fraude of corruptie, met name met betrekking tot de verlening van diensten aan personen of entiteiten die onderworpen zijn aan economische of commerciële sancties. De verificatie gebruikt alleen informatie over uw bedrijf. Indirecte verwerking van persoonlijke gegevens kan gebeuren in het geval er een verband is tussen uw persoonlijke gegevens en uw bedrijfsregistratie (bijv.: Jan Jansen, General Manager van Jansen BV). Het resultaat van ons onderzoek zal voor de duur van de contractuele relatie aan uw klantenbestand worden toegevoegd.

In het geval van een te late betaling en op voorwaarde dat aan andere wettelijke vereisten wordt voldaan, zullen wij de nodige gegevens verstrekken aan een bedrijf dat belast is met het innen van de vordering. De vereffening van een contractuele vordering moet worden beschouwd als een rechtmatig belang van onze onderneming.

3.4.3 Exportvoorschriften

Voorafgaand aan de uitvoering van een verkoopcontract en afhankelijk van uw locatie kunnen we uw bedrijfsnaam en adres controleren op mogelijke associatie met landen, entiteiten of personen die vermeld staan vanwege economische of exportcontrolesancties. Het legitieme belang vloeit voort uit onze verplichting om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving tegen gesanctioneerde landen en individuen en de uitvoering van effectieve juridische controle op handelsbeperkingen.

De screening gebruikt alleen informatie over uw bedrijf. Indirecte verwerking van persoonlijke gegevens kan gebeuren in het geval er een verband is tussen uw persoonlijke gegevens en uw bedrijfsregistratie (bijv.: Jan Jansen, General Manager van Jansen BV).

3.5 GEGEVENSVERWERKING VOOR RECLAMEDOELEINDEN

3.5.1 Reclamedoeleinden van Vetrotech en derden

Complementair aan een offerte, serviceverzoek of bevestiging van een order, ontvangt u een uitnodiging om u aan te melden voor het ontvangen van nieuwsbrieven en marketingmateriaal van ons. Als u op onze mailinglijsten wilt worden geplaatst, zullen de volgende basisgegevens voor marketingactiviteiten worden verwerkt:

I. Voor- en achternaam;

II. E-mail;

III. Voorkeurstaal;

IV. Land van verblijf; omdat dit gegeven ons in staat stelt om u onder een bepaalde locatiecategorie te plaatsen en u informatie te verstrekken over producten en diensten die in uw regio beschikbaar zijn;

V. Professionele activiteit; omdat dit ons in staat stelt om u onder een bepaalde contactcategorie te plaatsen en u informatie te verstrekken over producten en diensten die relevant zijn voor uw sector.

3.5.2 Relevante advertenties

Om alleen promotionele informatie te leveren die voor u relevant is, categoriseren wij uw profiel op basis van informatie die u verstrekt over uw professionele activiteit (bouwers, architecten, algemene contacten, enz.).

3.5.3 Nieuwsbrieven

Via onze website bieden wij u de mogelijkheid om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Om er zeker van te zijn dat er geen fouten zijn opgetreden bij het invoeren van het e-mailadres, gebruiken we de zogenaamde double-opt-in procedure: nadat u uw e-mailadres in het registratieveld hebt ingevoerd, sturen wij u een bevestigingslink.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Hiervoor is een kort briefje per e-mail aan de in paragraaf 2 gespecificeerde contactgegevens voldoende. Bovendien kan uw toestemming worden verwijderd via een link die beschikbaar is in de respectieve e-mail waarin de nieuwsbrief naar u wordt verzonden. U kunt de link 'afmelden' gebruiken om uw recht op intrekking van toestemming uit te oefenen.

We gebruiken diensten van derden, geleverd door MailChimp, om de distributie van onze nieuwsbriefdiensten te beheren. MailChimp is een bedrijf dat is gecertificeerd onder zowel de privacywetgevingskaders van EU-VS, als die van Zwitserland-VS.

3.6 ONLINE AANWEZIGHEID EN WEBSITE-OPTIMALISATIE

3.6.1 Cookies – Algemene informatie

We gebruiken zogenaamde cookies op onze website, inclusief cookies van Google Analytics. Cookies zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw apparaat worden opgeslagen (laptop, tablet, smartphone, enz.) wanneer u onze site bezoekt. Cookies slaan informatie op die ontstaat bij de verbinding met het specifieke gebruikte apparaat. Dit betekent echter niet dat we ons onmiddellijk bewust zijn van uw identiteit.

Enerzijds dient het gebruik van cookies om het gebruik van onze website voor u aangenamer te maken. We gebruiken bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al bepaalde pagina's op onze website hebt bezocht of dat u al bent ingelogd op uw klantaccount. Als u onze website opnieuw bezoekt om meer over onze diensten aan de weet te komen, zullen cookies automatisch herkennen dat u al eens bij ons bent geweest en welke invoer en instellingen u hebt gemaakt, zodat u die niet opnieuw hoeft in te voeren. Anderzijds gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch te beoordelen en te evalueren met het oog op het optimaliseren van ons aanbod en om informatie weer te geven die op uw specifieke behoeften is afgestemd. Wanneer u onze site bezoekt, stellen deze cookies ons in staat automatisch te herkennen of u onze inhoud al hebt bekeken.

De opslagperiode van cookies is afhankelijk van het doel ervan en is voor iedereen hetzelfde. U kunt cookies verwijderen en uw browsergegevens wissen direct via de instellingen van uw browser. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zodanig configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er een melding wordt weergegeven wanneer er cookies worden aangemaakt. Houd er rekening mee dat het volledig uitschakelen van cookies kan betekenen dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

3.6.2 Links naar sociale media

Onze website kan links bevatten die u naar de sociale netwerken Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn en Xing (het "sociale netwerk") leiden, om u te verbinden met de inhoud die op deze platforms wordt getoond en om ons bedrijf meer bekendheid te geven. Wanneer u via een link een sociale netwerksite bezoekt, moet de verantwoordelijkheid voor de naleving van de gegevensbescherming worden gegarandeerd door de respectieve providers.

Als u verbinding maakt met het sociale netwerk van uw keuze, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van de provider. Via deze integratie ontvangt het sociale netwerk de informatie dat uw browser toegang heeft gekregen tot de desbetreffende pagina van onze website, zelfs als u geen profiel hebt of momenteel niet bent ingelogd op uw account. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt vanuit uw browser rechtstreeks naar de server van een provider verzonden en daar opgeslagen. Als u bent aangemeld bij uw account, kan de provider het bezoek aan onze website onmiddellijk toewijzen aan uw profiel. Als u de website gebruikt, bijvoorbeeld door op de knop 'Vind-ik-leuk' of 'Delen' te klikken, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar de server van de provider verzonden en daar opgeslagen.

Voor informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en verdere verwerking en verder gebruik van de gegevens door het opgevraagde sociale netwerk, evenals daaraan gerelateerde rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy, kunt u raadplegen in het privacybeleid van de geselecteerde provider.

4 Ontvangers van uw gegevens (ook buiten de EU)

Uw gegevens worden intern verwerkt in samenwerking met de lokale dochteronderneming die verantwoordelijk is voor de dienstverlening in het land waar u woont. Binnen het strikte kader van de doeleinden die in dit Privacybeleid worden genoemd, of wanneer er gegronde redenen zijn, kunnen uw gegevens samen met andere aan Vetrotech gelieerde bedrijven of andere bedrijven van de Saint-Gobain Groep, partners, subcontractanten, dienstverleners en/of partijen worden verwerkt die nodig zijn om aan uw verzoek te voldoen. In sommige gevallen kunnen we uw gegevens daarom overdragen naar databases van deze derde partijen buiten Zwitserland of buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Tenzij in dit beleidsdocument anderszins staat gespecificeerd, zal dit gebeuren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming om ervoor te zorgen dat elke verwerking van persoonsgegevens door dergelijke serviceproviders wordt beschermd aan de hand van de equivalente normen van de EU en Zwitserland.

Als u meer informatie wenst over dit gedeelte, raadpleeg dan de contactgegevens in paragraaf 2.

5 Uw rechten

Volgens de bepalingen van de AVG hebt u verschillende rechten die u tegenover ons kunt laten gelden of waarop u aanspraak kunt maken. Dit omvat onder andere:

I. Recht op toegang tot en ontvangst van een kopie van uw persoonlijke gegevens;

Recht op ontvangst van informatie over uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen. In het bijzonder moet informatie worden verstrekt over de doeleinden van de verwerking, de categorie van de persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn bekendgemaakt, de geplande bewaarperiode, de bron van de gegevens (indien niet rechtstreeks bij u verzameld).

II. Recht op rectificatie;

Recht om onjuiste of juiste gegevens te corrigeren.

III. Recht om verwijdering;

Recht om uw opgeslagen gegevens te verwijderen; op voorwaarde dat er geen wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke verplichtingen of rechten voor verdere opslag in acht moeten worden genomen.

IV. Recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken;

V. Recht op bezwaar;

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens; op voorwaarde dat

a. U de juistheid van uw persoonlijke gegevens hebt betwist;
b. De verwerking onwettig is en u het gebruik van uw gegevens beperkt, maar niet laat verwijderen;
c. De beheerder de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van verwerking, maar dat de gegevens nodig zijn voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen;
d. U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking.

VI. Recht op gegevensportabiliteit;

U hebt het recht om geselecteerde gegevens die over u zijn opgeslagen in een gewoon, machinaal leesbaar formaat over te dragen, of te verzoeken om verzending aan een andere verantwoordelijke persoon.

VII. Recht om niet het onderwerp te worden van beslissingen enkel op basis van geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering;

VIII. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

5.1 RECHT OP BEZWAAR

Op basis van de voorwaarden van AVG art. 21 (1) kan gegevensverwerking worden aangevochten om redenen die voortkomen uit de specifieke situatie van de betrokken persoon.

U kunt te allen tijde een aanvraag en bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Het enige dat u hoeft te doen, is een e-mail of een brief sturen naar de contactgegevens vermeld in paragraaf 2 hierboven.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden, wordt het betreffende contactadres geblokkeerd voor verdere advertentieverwerking. Wij wijzen u erop dat er in uitzonderlijke gevallen nog reclamemateriaal kan worden toegestuurd, zelfs na ontvangst van uw bezwaar. Dit is technisch gezien te wijten aan de noodzakelijke doorlooptijd voor het stoppen van reclame en betekent niet dat we uw bezwaar niet uitvoeren.

Het algemene bezwaarrecht is van toepassing op alle verwerkingsdoelen die beschreven staan in dit privacybeleid. In tegenstelling tot het speciale recht op bezwaar tegen gegevensverwerking voor reclamedoeleinden, zijn we volgens de AVG alleen verplicht om een dergelijk algemeen bezwaar uit te voeren als u ons redenen van groot belang noemt (bijvoorbeeld een mogelijk gevaar voor leven of gezondheid).

Uw zorgen kunnen rechtstreeks aan ons worden gericht via de contactgegevens in paragraaf 2.

6 Gegevensveiligheid

We gebruiken passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend geüpgraded in lijn met regelgevende en technologische ontwikkelingen en worden op periodieke basis beoordeeld door ons team voor informatietechnologie en informatiesystemen.

7 Websites

De volgende lijst geeft gedetailleerde informatie over de websites die door Vetrotech worden gehost en die onder de reikwijdte van dit beleid vallen: