Main content

Privacybeleid Vetrotech Saint-Gobain International AG

Zuletzt aktualisiert am: 01.10.2021

 

Dank u wel voor uw interesse in Vetrotech Saint-Gobain International AG.

Binnen de Vetrotech-bedrijven van de Saint-Gobain-groep (hierna gezamenlijk aangeduid als de "Bedrijven" of "Vetrotech" en "Bedrijf" verwijst naar een van deze bedrijven), is privacy een serieuze zaak en we zetten ons in voor de bescherming ervan.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG" of "GDPR" in het Engels) wordt in dit beleid uitgelegd wanneer, waarom en hoe bedrijven in onze groep onder deze Verordening:

 • persoonlijke gegevens over individuen verzamelen;
 • deze informatie gebruiken;
 • dit soort gegevens aan anderen bekendmaken, wanneer dit noodzakelijk is en onder bepaalde voorwaarden;
 • deze persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk behandelen.

WAT ZIJN DE BELEIDSWIJZIGINGEN

Dit beleid kan in de loop van de tijd veranderen, dus controleer de datum op deze pagina om te controleren of u over de laatste versie beschikt.

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 oktober 2021.

WIE WE ZIJN

De Bedrijven maken deel uit van de Saint-Gobain-groep (hierna de "Groep" genoemd), die uit talrijke autonome entiteiten bestaat. Wanneer u met een van de bedrijven te maken heeft, is de "beheerder" van uw persoonsgegevens het Bedrijf dat beslist waarom en hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Waar in dit beleid hieronder wordt verwezen naar "wij", "onze" of "ons", verwijst dit, tenzij anders vermeld, naar het specifieke Bedrijf dat de beheerder is van uw persoonsgegevens.

HOE EN WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE WORDT VERZAMELD

We kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

Persoonsgegevens die u ons verstrekt: dit is informatie over u die u ons geheel vrijwillig verstrekt, door informatie in te voeren via:

 • een van onze websites;
 • onze mobiele applicaties;
 • sociale mediaplatforms;
 • correspondentie met ons via telefoon, e-mail of anderszins.

Voorbeeld: dit omvat informatie die wordt verstrekt bij het registreren om onze websites te gebruiken, het abonneren op de diensten die we via onze websites aanbieden, het plaatsen van materiaal of het aanvragen van verdere diensten, het online beheren van uw account (waaronder toegang tot documentatie en het aangaan van correspondentie met ons per telefoon, e-mail of anderszins). We kunnen u ook om informatie vragen wanneer u een probleem met onze websites meldt. Indien u enquêtes invult voor onderzoeksdoeleinden, zullen we ook in dit geval informatie verzamelen.

De informatie die u ons verstrekt, kan betrekking hebben op uw identificatie, zoals uw achternaam, voornaam, bedrijf, beroepscategorie, land, stad, e-mailadres en telefoonnummer, of aanvraaggegevens, en kan gegevens bevatten over eventuele correspondentie en reacties op eventuele enquêtes.

Persoonsgegevens die we over u verzamelen: we kunnen automatisch de volgende informatie verzamelen:

 • details van transacties die u via de websites verricht, en uw bezoeken aan onze websites, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, en de bronnen waartoe u toegang heeft;
 • technische informatie, automatisch verzameld, met inbegrip van anonieme gegevens die door de hosting server voor statistische doeleinden worden verzameld, het internetprotocol-adres (IP-adres) dat wordt gebruikt om uw computer of apparaat met het internet te verbinden, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, types en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie;
 • alle persoonsgegevens waarvoor u toestemming geeft om ze te delen, die deel uitmaken van uw openbaar profiel of van een sociaal netwerk van een derde partij. 

Persoonsgegevens die we van andere bronnen kunnen ontvangen: we verkrijgen bepaalde persoonsgegevens over u van bronnen buiten ons bedrijf, waaronder de bedrijven uit onze groep of andere derde bedrijven.

De overige bepalingen van dit beleid zijn ook van toepassing op persoonsgegevens die we uit deze bronnen verkrijgen.

WAAROM EN HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

We verwerken uw persoonsgegevens op wettelijk geoorloofde wijze voor:

 • de communicatie en uitwisseling van informatie met de gebruikers van onze websites;
 • het beheer van onze klanten-/prospectrelaties; met name bij de verwerking van uw bestellingen, de beantwoording van uw verzoeken of door u regelmatig nieuws en informatie te versturen over onze producten, onze merken of onze initiatieven die uw belangstelling kunnen wekken;
 • elk ander specifiek doel dat bij het verzamelen van de informatie wordt aangegeven.

We kunnen uw persoonsgegevens hoofdzakelijk gebruiken en verwerken:

 • wanneer u daarvoor uw vrijwillige en uitdrukkelijke TOESTEMMING heeft gegeven en voor specifieke, vastgestelde en legitieme doeleinden. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw informatie te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen.
 • wanneer het voor ons noodzakelijk is om onze WETTELIJKE BELANGEN als bedrijf na te streven, op voorwaarde dat uw belangen of uw fundamentele rechten en vrijheden niet de overhand hebben, rekening houdend met uw redelijke verwachtingen, gebaseerd op uw relatie met ons.

Bijvoorbeeld voor de volgende doeleinden:

  • directe marketingactiviteiten (anders dan wanneer we afgaan op uw toestemming) als analyse om onze marketingstrategie te verbeteren, en om uw gebruikerservaring te verbeteren en te personaliseren; 
  • Website/diensten van derden: Er wordt diverse informatie uitgewisseld tussen uw apparaat en onze servers, of diensten van derden die namens ons diensten verlenen. Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn. Deze informatie wordt uitgewisseld om u toegang te geven tot uw klantenaccount, om toegang te krijgen tot aangevraagde documenten, om onze websites te optimaliseren en te ontwikkelen, enz.
  • onze dienstverlening aan klanten beoordelen en verbeteren aan de hand van opnames van alle gesprekken met onze contactcentra; 
  • opsporing, voorkoming en beperking van frauduleuze of andere illegale activiteiten; 
  • netwerk- en informatiebeveiliging, zodat we stappen kunnen ondernemen om uw informatie te beschermen tegen verlies of beschadiging, diefstal of ongeoorloofde toegang.
 • wanneer het voor ons noodzakelijk is om AAN EEN WETTELIJKE VERPLICHTING TE VOLDOEN en met name:
  • om een overheidsinstantie of een opsporingsdienst bij te staan;
  • om u te identificeren wanneer u contact met ons opneemt onder bepaalde wettelijke omstandigheden; 
  • om de juistheid te controleren van de gegevens die we over u bewaren.
 • wanneer dit vereist is voor de UITVOERING VAN EEN CONTRACT dat we met u hebben, of omdat u ons verzocht heeft om specifieke stappen te ondernemen alvorens een contract aan te gaan. Dit gaat onder meer om informatie die we verwerken om u in staat te stellen gebruik te maken van onze website en de diensten die we via deze website aanbieden.

WIE UW PERSOONSGEGEVENS KAN ONTVANGEN OF ER TOEGANG TOE HEEFT

Vetrotech en de andere bedrijven van de Groep

We kunnen uw informatie delen met andere Bedrijven binnen de Saint-Gobain-groep voor interne administratieve doeleinden of voor marketingdoeleinden in verband met de producten en/of diensten die hun eigen producten- en/of dienstenaanbod aanvullen en die interessant zouden kunnen zijn voor u.

We kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven wanneer we uw verzoek doorverwijzen naar onze contacten binnen de Groep die uw verzoek kunnen verwerken (bijvoorbeeld om een probleem op te lossen dat u ons heeft gemeld).

Onze leveranciers en dienstverleners
We kunnen uw informatie bekendmaken aan onze derde dienstverleners, agenten, onderaannemers en andere organisaties om diensten aan ons te verlenen of namens ons rechtstreeks aan u. Dergelijke derden kunnen zijn: Cloud serviceproviders (zoals hosting en e-mailbeheer) of reclamebureaus, administratieve diensten, kredietverzekeraars, verwerkers van krediet-/debetkaartbetalingen, klanttevredenheidsenquêtes of andere derden die diensten aan ons verlenen en ons helpen bij onze bedrijfsvoering en onze website.

Wanneer we een beroep doen op derde dienstverleners, maken we alleen de persoonsgegevens bekend die ze nodig hebben om hun dienst te verlenen en hebben we een contract gesloten dat hen ertoe verplicht om uw informatie veilig en vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken in overeenstemming met onze specifieke instructies.

Derden die via ons producten en diensten aan u leveren
We werken nauw samen met verschillende derden om u een reeks producten en diensten aan te bieden die een aanvulling vormen op de producten en diensten die we aanbieden. In het bijzonder kunnen we financierings- of verzekeringsproducten aanbieden die verband houden met onze eigen producten en diensten.

Wanneer u via ons informeert naar een of meer van deze producten of diensten of deze aankoopt, kan de betrokken derde partij uw gegevens gebruiken om u informatie te verstrekken en om hun verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de contracten die u met hen heeft gesloten.

Deze derde productaanbieders kunnen uw informatie met ons delen, die we zullen gebruiken in overeenstemming met dit beleid. In sommige gevallen zullen zij optreden als beheerder van uw informatie en daarom raden we u aan om hun privacy beleid te lezen.

Andere manieren waarop we uw persoonsgegevens kunnen delen


We kunnen uw persoonsgegevens overdragen:

 • aan een derde partij als onderdeel van een verkoop van sommige of alle van onze bedrijfsmiddelen aan een derde partij of als onderdeel van een bedrijfsherstructurering of -reorganisatie;
 • indien we verplicht zijn om dit bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer deze bekendmaking wordt vereist door de toepasselijke wetgeving, gerechtelijke bevelen of overheidsvoorschriften, om een misdrijf op te sporen of te melden, om de voorwaarden van onze contracten af te dwingen of toe te passen of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van onze bezoekers en klanten te beschermen;
 • om toepasselijke gebruiksvoorwaarden af te dwingen, om de rechten, privacy, veiligheid of eigendom van onze bedrijven te beschermen;
 • als u toestemming heeft gegeven voor de openbaarmaking.

We zullen echter steeds stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacy rechten beschermd blijven.

WAAR WE UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Uw gegevens worden opgeslagen in onze databanken of in de databanken van onze dienstverleners. Hoofdzakelijk wegens het internationale aspect van de Bedrijven en de Groep en om de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren, kan de informatie die u ons verstrekt, worden overgedragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

In dergelijke gevallen zullen we de nodige veiligheids- en vertrouwelijkheidsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat uw privacy rechten beschermd blijven zoals in dit beleid is uiteengezet. Deze stappen omvatten het opleggen van contractuele verplichtingen aan de ontvanger van uw persoonsgegevens of ervoor zorgen dat de ontvangers zich hebben aangesloten bij "internationale kaders" die een passende bescherming moeten bieden.

HOE LANG WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BEWAREN

We bewaren uw persoonsgegevens gedurende een periode die nodig is om het doel te bereiken waarvoor we deze informatie gebruiken en om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van andere wetten. Behalve in specifieke gevallen, wordt deze periode bepaald op het moment dat de informatie wordt verzameld.

We bewaren persoonsgegevens in een identificeerbaar formaat niet langer dan nodig is.

WAT ZIJN UW RECHTEN

Behoudens de toepasselijke wetgeving en bepaalde uitzonderingen, beperkingen of omstandigheden, kunt u het recht hebben:

 • Om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens;
 • Om uw persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen en bij te werken;
 • Om uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken;
 • Om uw toestemming in te trekken;
 • Om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens voor geautomatiseerde besluiten die over u worden genomen;
 • Om ons te vragen uw persoonsgegevens in een gestructureerd gegevensbestand aan u of aan een andere dienstverlener over te dragen indien dit technisch mogelijk is (dataportabiliteit);
 • Om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit en beroep in rechte in te stellen. 

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door middel van een schriftelijk verzoek gericht aan de contactgegevens die u bij het verzamelen van de gegevens zullen worden verstrekt. U zult binnen een redelijke termijn een antwoord ontvangen, overeenkomstig de toepasselijke regelgeving.

HOE WE DE VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID VAN UW GEGEVENS WAARBORGEN

Ons doel is om uw gegevens steeds zo veilig mogelijk te bewaren. Zodra we uw persoonsgegevens hebben ontvangen, zorgen we voor redelijke en passende technische en organisatorische maatregelen en controles om onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde toegang zoveel mogelijk te voorkomen.

HOE COOKIES WERKEN

Net als veel andere websites, maken onze websites gebruik van cookies (waaronder Google Analytics-cookies) om een algemeen beeld te krijgen van de volumes en de gewoontes van onze bezoekers op onze websites.

"Cookies" zijn kleine stukjes informatie die naar uw apparaat worden verzonden en op uw harde schijf worden opgeslagen, zodat onze website u kan herkennen bij uw bezoek.

Het is mogelijk om cookies uit te schakelen door uw browservoorkeuren in te stellen. Voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken en hoe u ze op uw apparaat kunt uitschakelen, kunt u het toepasselijke cookiebeleid van de betreffende website raadplegen.

CONTACTEER ONS

Vragen over dit beleid kunt u richten aan onze functionaris voor gegevensbescherming via de onderstaande contactgegevens.

Indien u ons wilt schrijven, gelieve uw brief te sturen naar het adres vermeld aan het einde van de Wettelijke Disclaimer.

Ons e-mailadres voor vragen over gegevensbescherming vindt u hier.